Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN)

1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. STSN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland gevestigd aan de Couwenhoven 53-09, 3703 ES Zeist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41048083;
b. klant: de natuurlijke persoon die via de website bij STSN een bestelling plaatst;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen STSN en de klant;
d. product: het product dat via de website verkocht wordt dan wel het product dat door STSN aan de klant wordt geleverd;
e. website: de website www.STSN.nl.

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tussen STSN en de klant tot stand komen.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door STSN vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
4. Indien STSN niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat STSN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
5. STSN heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de klant uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.

3. Het aanbod

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Het aanbod van STSN op de website geldt zolang de voorraad strekt.
3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden STSN niet.
5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt STSN de klant via de e-mail een bevestiging dat STSN de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en
de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van STSN heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van STSN, voor de contactgegevens van de klantenservice van STSN zie artikel 13.1.
3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de klant gestuurd.

5. Verplichtingen van de klant

1. Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan STSN verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
2. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

6. Prijzen

1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en inclusief 21% btw.
2. STSN heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7. Verzendkosten

1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.

8. Levering en leveringstermijn

1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
3. Indien STSN de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt STSN de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt STSN eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
4. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.

9. Herroepingsrecht

1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, tenzij het bestelde product een maatwerk product is, zie artikel 11. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van STSN heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
2. De klant dient binnen 14 dagen via het e-mailadres info@STSN.nl aan STSN te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De klant dient in deze e-mail te vermelden:
a. zijn bestelnummer;
b. een omschrijving van het product die hij wil terugsturen;
c. zijn naam, adres en telefoonnummer.
3. Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt STSN na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.
4. Nadat de klant STSN heeft gemeld dat hij gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de klant het product binnen 14 dagen naar STSN terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
5. De klant kan ook, zonder eerst STSN ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 9.1 terugsturen naar
STSN. In een dergelijk geval dient de klant het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de
retourzending.
6. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.
7. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat STSN overeenkomstig artikel 9.10 aan de klant betaalt.
8. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
9. Het risico van de retourzending rust bij de klant.10. STSN zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het
leveren van de producten) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de bestelling wel houdt.
11. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

10. Retouradres

1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:
Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
Couwenhoven 53-09
3703 ES Zeist

11. Maatwerk product en uitsluiting van het herroepingsrecht

1. De klant kan bij STSN een product bestellen dat op maat wordt gemaakt.
2. De overeenkomst tot het vervaardigen en leveren van een maatwerk product kan niet geannuleerd worden en op deze overeenkomst is het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 9 niet van toepassing.
3. Bij het aanbod van het maatwerk product wordt de consument uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.
4. Een geleverd maatwerk product kan niet geruild worden voor een ander product.
5. Indien de klant een maatwerk product bij STSN besteld heeft en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp en/of de maat van het bestelde product, dan dient de klant STSN daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal STSN laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.
6. Kunnen de wijzigingen niet (meer) worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

12. Betaling

1. De klant kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
a. via iDEAL;
b. via Bankoverschrijving;

13. Klantenservice

1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de
klant contact opnemen met de klantenservice van STSN. De
klantenservice van STSN is op de volgende wijzen bereikbaar:
Via het telefoonnummer: 06-52824660 tijdens kantooruren
Via het e-mailadres: info@STSN.nl
2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat
niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke
termijn de klant een antwoord kan verwachten.
3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet
direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de
klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant
een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
4. Klachten worden door STSN in ieder geval binnen 30 dagen
afgehandeld.
5. De klant dient STSN de mogelijkheid te geven om de klacht te
onderzoeken.

14. Melden van gebreken en schade aan pakket

1. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan
tot terugzending aan STSN) deze gebreken onmiddellijk via het emailadres info@STSN.nl te melden aan STSN.
2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal STSN, naar haar keuze, kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren.
3. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te
nemen. De klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.

15. Aansprakelijkheid

1. STSN kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant.
2. STSN is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud
of anderszins.
3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. STSN is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
4. STSN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat STSN is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van
een afleveradres.
5. STSN is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
6. Indien STSN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van STSN beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van STSN gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig
geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van STSN beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van STSN of haar ondergeschikten.
8. De informatie die in de webshop wordt aangeboden is zorgvuldig samengesteld. Overleg echter altijd met een arts als u zaken wilt toepassen die nu niet in uw huidige medische behandeling zijn opgenomen. De STSN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het in de praktijk brengen van gegeven adviezen. Dit blijft een eigen verantwoordelijkheid van de klant.

16. Overmacht

1. STSN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van STSN liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van STSN; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.
2. Indien STSN weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt STSN de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk gevalis tevens artikel 8.3 van toepassing.

17. Gegevensbeheer

1. Indien de klant een bestelling plaatst bij STSN, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van STSN. STSN houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan derden.

18. Intellectuele eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door STSN geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

19. Beveiliging en internet

1. STSN zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde
gegevens.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen STSN en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hilversum kennis. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat STSN schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Back To Top