Disclaimer

Betreffende de website van Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland.

Aan de samenstelling en de teksten van onze website is de grootst mogelijke aandacht besteed. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van, dan wel het vertrouwen op, de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland sprake is van opzet of grove nalatigheid. Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan het doen van aanspraken van enigerlei wijze op de Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland.

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland en van mogelijke derden. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (onderdelen van de website) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.