Skip to content

STSN staat voor Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland en is een patiëntenvereniging van mensen met Tubereuze Sclerose Complex, hun partners, ouders verzorgers, familieleden en bij de STSN aangesloten deskundigen. De vereniging heeft een bestuur en samen met heel veel vrijwilligers behartigt ze de belangen van mensen met TSC en verwanten van mensen met TSC.

Bestuur

Het bestuur van de STSN bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond de vereniging.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Jan-Paul Wagenaar
e-mail: voorzitter@stsn.nl

Secretaris: vacature
e-mail: secretariaat@stsn.nl

Penningmeester: Dave Tuijp
e-mail: penningmeester@stsn.nl

Overige bestuursleden: Leonore Kuijpers, Youp Bimbergen

Verantwoording

Voorafgaand aan ieder boekjaar stelt het bestuur een werkplan met begroting op. Dit werkplan omvat o.a. activiteiten voor lotgenotencontact, informatievoorziening en externe betrekkingen voor het komende jaar. De activiteiten die hebben plaatsgevonden worden jaarlijks verantwoord en gepresenteerd in het jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit een jaarverslag van het bestuur en de jaarrekening inclusief toelichtingen. De meest recente jaarrekening (2022) vindt u hier. Het jaarverslag is ook op te vragen bij het secretariaat. Eerdere edities van jaarverslagen tref je hierna aan.

STSN wil transparant zijn en heeft daarom ook een beleidsplan opgesteld. Dit plan wordt periodiek van een update voorzien. In dit plan kunt u onze missie en doel vinden en de activiteiten waarmee we ons doel proberen te bereiken. Het beleidsplan en het beloningsbeleid zijn beschreven in een apart document dat je hier vindt. In dit document staat het beleid van de STSN uitgewerkt, onze missie en de kerntaken en daarnaast de inspraakregeling, klachtenregeling en het beleid rond integriteit en ongewenste omgangsvormen.

ANBI registratie

Vanaf 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de STSN aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 81.66.70.080. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, waardoor je gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.

Naam organisatie: Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
Nummer Kamer van Koophandel: 41048083
RSIN of fiscaal nummer: 81.66.70.080
Rekeningnummer: NL29 RABO 0118941127
Contact: Dave Tuijp, penningmeester@stsn.nl

Een ANBI is verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen en die op een vastgestelde wijze te rapporteren. Deze rapportage over het afgelopen jaar vind je hier.

Back To Top