skip to Main Content

De routekaart zorg: start dagbesteding, invulling bezoek en afspraken logeren

Dit is een deel van de brief die vanuit de Vereniging voor Gehandicaptenzorg Nederland vandaag is verspreid onder instellingen.

De routekaart zorg: start dagbesteding, invulling bezoek en afspraken logeren

Op 7 mei nam de Tweede Kamer een motie aan om perspectief te bieden aan mensen die verblijven in een zorginstelling of die gebruik maken van dagbesteding. Dit leidde tot een routekaart voor de zorg die Minister De Jonge (naar verwachting) komende dinsdag presenteert. Om te komen tot de routekaart, specifiek voor de gehandicaptenzorg, vond gisteren bestuurlijk overleg plaats in aanwezigheid van VGN, NVAVG, NVO, KansPlus, Ieder(in), Per Saldo en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg vond een intensief afstemmingstraject plaats. O.a. met de bestuurlijke adviescommissie kwaliteit en veiligheid over bezoek. Voor dagbesteding is input opgehaald bij het platform dagbesteding van de VGN. Kort samengevat, uit deze overleggen kwam het advies aan het bestuur om een duidelijk perspectief neer te zetten waar leden de komende periode mee uit de voeten kunnen. Het alternatief zou een zeer gedetailleerde routekaart zijn geweest met om de 2 à 3 weken een specifieke verruiming. De nu voorgestelde aanpak biedt én perspectief én ruimte voor zorgorganisaties om het in overleg met de driehoek toe te passen. Een zorgvuldige communicatie en reëel verwachtingsmanagement is belangrijk. Net als meer duidelijkheid over een aantal randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de “anderhalve meter” en het vervoer van en naar de dagbesteding. Het bestuur heeft de koers gesteund en uitgedragen tijdens het bestuurlijk overleg.

Vooruitlopend op de persconferentie van aanstaande dinsdag vinden wij het belangrijk om u alvast te informeren over de data waarop (een vorm van) dagbesteding start, de bezoekregeling verder invulling krijgt en afspraken over logeren moeten worden gemaakt:

  • Per 1 juni 2020 krijgt iedere cliënt, zowel cliënten die thuis wonen, als in een woonvorm van een zorgaanbieder, een vorm van dagbesteding. Ook start dagbesteding op specifieke locaties weer op. De algemene maatregelen en het organiseren van veilig vervoer zijn cruciale randvoorwaarden. Net als een invulling op maat.
  • Per 15 juni 2020 is voor iedere cliënt in een instelling of kleinschalige woonvoorziening op een goede manier invulling gegeven aan het ontvangen van bezoek.
  • Per 1 juli 2020 is met iedere cliënt een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling.

De minister heeft de partijen verzocht om het kader nader uit te werken in een handreiking bezoek en een handreiking dagbesteding. De VGN heeft het initiatief genomen om tot een gezamenlijke handreiking te komen. Dat proces vindt momenteel plaats. Naar verwachting wordt de nieuwe bezoekregeling uiterlijk woensdag 21 mei met u gedeeld. De handreiking dagbesteding volgt zo snel mogelijk daarna. Dit is vooral afhankelijk van hoe snel er duidelijkheid is over de richtlijnen voor vervoer.

Back To Top